fbpx

Ordlista med special ord under mötet gång.

Under mer formella möten används ofta ord som sällan används i dagligt tal.
En viktig del i att skapa ett inkluderande möte är att alla känner sig bekväma med
och förstår alla de ord som används under mötet. Därför bör ni gå igenom ordlistan
i början av mötet och den ska finnas tillgängliga i alla deltagares handlingar så att
de kan gå tillbaka till dem. Här kommer en ordlista som ni kan använda som mall:


Acklamation: omröstning med ja-rop.
Ajournera: mötet pausas tillfälligt,
exempelvis för lunch eller fika.
Arbetsordning: ett dokument som
beskriver hur någon/några ska jobba.
Arbetsordningen för mötet beskriver hur
mötet ska fungera. Det kan också finnas
arbetsordningar för vissa uppdrag som
beslutas om under mötet, exempelvis
en arbetsordning för revisorer.
Avslag: ett förslag som inte godkänns.
Innebär alltså att mötet säger nej till förslaget.


Beslutsordning/propositionsordning:
sättet som ordföranden ställer olika
förslag mot varandra när det är dags
att fatta beslut.


Bifall: ett förslag som godkänns. Innebär
alltså att mötet säger ja till förslaget.
Bordlägga: beslut om att skjuta upp en
punkt, exempelvis tills nästa möte.
Dubbel majoritet/kvalificerad majoritet:
när det krävs mer än 2/3 av mötet för att
bifalla något.
Enkel majoritet: när det krävs mer än
1/2 av mötet för att bifalla något.
Föredragningslista: mötets dagordning
som anger vilka punkter som ska lyftas
under mötet.
Godkännande av dagordning: när mötet
beslutar att de punkter som finns på dagordningen
är de som ska diskuteras under
mötet. I samband med godkännande av
dagordningen ska eventuella övriga punkter,
alltså punkter som inte redan finns
med i dagordningen, föreslås.
Justera: efter mötet kontrolleras att det
som står i protokollet stämmer överens
med det som faktiskt beslutades.
Jämka: när flera förslag slås samma eller
det sker en kompromiss mellan liknande
förslag.
Motion: förslag från ombud eller medlemmar
som är inskickade innan mötet.
Mötesordförande: den som leder mötet.
Mötessekreterare: den som för protokoll
under mötet.
Mötespresidium: mötesordförande och
mötessekreterare.
Ordningsfråga: fråga eller synpunkt som
gäller själva mötet. Kan exempelvis vara
förslag på streck i debatten (se nedan)
eller förslag om paus. Ordningsfråga bryter
alltid den ordinarie talarlistan.
Plena: när alla ombud eller deltagare är
samlade och besluten fattas.
Praxis: oskrivna regler om hur saker brukar
göras. Om en viss situation inte är reglerad

i arbetsordningen så hanteras det i enlighet
med praxis, alltså hur saker brukar
göras. Vad som är praxis kan såklart diskuteras,
men oftast är det upp till mötesordförande
att komma med ett förslag som
mötet sedan kan förhålla sig till.
Proposition: förslag från styrelsen som
är utskickade innan mötet.
Replik: om någon blivit personligt angripen
kan personen begära replik. Om mötesordförande
godkänner repliken bryter det den
ordinarie talarlistan.
Reservation: om något/några ombud inte
håller med om ett beslut och vill att det
ska framgå i protokollet. En reservation
måste lämnas in skriftligt innan mötets
slut.
Riva upp: att ändra ett redan fattat beslut.
Röstlängd: de närvarande som har rätt att
rösta på mötet. Röstlängden kan justeras
flera gånger under mötet för att säkerställa
hur många ombud som finns på mötet.
Det kan göras exempelvis efter pauser
eller inför beslut som kräver särskild
majoritet.
Rösträknare: personer som väljs i början
av mötet för att räkna röster om det skulle
behövas.
Sakupplysning: om någon har en fråga
eller viktig information som krävs för att
kunna fatta ett beslut kan någon begära
att få en sakupplysning eller begära att få
lämna en sakupplysning. Om sakupplysningen
beviljas av ordföranden bryter den
ordinarie talarlistan.
Sluten votering: omröstning via valsedlar
där det inte framgår hur något enskilt
ombud röstat. Är framförallt vanligt vid
personval.
Streck i debatten: debatten under
punkten avslutas. Streck i debatten är en
ordningsfråga. Om streck i debatten sätts
så får alla som vill möjlighet att sätta upp
sig på talarlistan, men sen sätts ett streck
och efter det går det inte att sätta upp
sig mer. När talarlistan är slut går mötet
direkt till beslut.
Talarlista: listan med ordningen som
personer ska få prata i. Ombud anmäler
sig till ordförande för att få vara med på
talarlistan. Det är ordförande som håller
koll på talarlistan och ser till att ombuden
får tala i rätt ordning.
Votering: omröstning.
Yrkande: förslag som lämnas in under
mötet.
Kom ihåg att bara för att det finns speciella ord att använda måste ni inte
använda de orden. Det går faktiskt lika bra att säga ”omröstning” som ”votering”
eller ”förslag” istället för ”yrkande”. Däremot är det viktigt att tänka på att
använda samma ord genomgående.

facebook Twitter Email