fbpx

Protokoll Årsmötet 2012

Protokoll fört vid årsmöte med Hjo Socialdemokratiska Arbetarekommun den 22 mars 2012 kl 18:30 på Rödingen.

Närvarande: se bifogad närvarolista.

 • 1 Årsmötets öppnande

                      Tomas Hugin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En parentation hölls för avlidna medlemmar under det gångna verksamhetsåret.

 

 • 2 Dagordning

                    Dagordningen godkändes av mötet.

 

 • 3 Godkännande av kallelse till årsmötet

                     Årsmötet fann att kallelsen varit utskickad i god tid och annonserats i pressen.

 

 • 4 Årsmötets funktionärer
 1. Till mötesordförande valdes Birgitta Swensson. 2. Till sekreterare valdes Bodil Hedin 3. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Merja Wester och Roger Krona.

 

 • 5 Pressansvarig

Doris Lehtipalo valdes till pressansvarig.

 

 • 6 Gästen har ordet

                     Riksdagsman Patrik Björk var inbjuden att tala om vår nye partiordförande Stefan Löfwén och de omständigheter som ledde till hans företrädare Håkan Juholts avgång. Vår gäst gav oss också en historisk återblick kring valet 2006 och orsakerna till att vi förlorade två riksdagsval i rad. Slutligen blickade han framåt, nu ska vi tillsammans vinna valet 2014.

 

 • 7 Behandling av årsberättelser

                     Årsberättelserna enligt bilaga redovisades och lades till handlingarna.

 

 • 8 Revisorernas berättelse

                     Upplästes och lades till handlingarna.

 

 • 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade på revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet.

 

 • 10 Arvoden och ersättningar

Revisorsarvode: beslutades att revisorerna ersätts med 300 kr om de så önskar.

Förlorad arbetsförtjänst: beslutades att ingen ersättning utgår utom om särskilda skäl anges.

Reseersättning bil: beslutades att 18:50 kr per mil utgår.

Övriga ersättningar: beslutades att uppdra åt styrelsen att hantera sådana ärenden.

 • 11 Val av förtroendevalda

Styrelsen: Ordinarie Tomas Hugin, Pierre Rydén, Kjell Aldsten, Malin Dahlberg (fyllnadsval ny ordinarie) Jörgen Fransson, Claes Hagström och Annelie Nilsson.

Valberedningen föreslog följande ersättare: Bodil Hedin (ny ersättare), Lisa Wester, Marie Lindbergh, P-O Thörnqvist, Reine Blank (ny ersättare), Gittan Wester (ny ersättare), Katrina Hugosson (ny ersättare).

Pierre Rydén påpekade att det vore oetiskt om de tre nuvarande ersättarna L-G Svensson, Anders Karlssonoch Roger Krona ersätts med tre nya namn utan att valberedningen fört samtal med dem före årsmötet. Bo Swenson uttalade sitt stöd för denna synpunkt. Pierre Rydén nominerade ovanstående som motförslag till valberedningens förslag. Liselotte Karlsson (sammankallande i valberedningen) hänvisade till att man tittat på närvarofrekvensen på styrelsemötena samt att nomineringstiden inför årsmötet hade utgått och att nomineringstiden tydligt framgått i det utskick som gjorts till samtliga medlemmar. Pierre Rydén föreslog årsmötet att utöka antalet ersättare från sju till tio vilket är förenligt med stadgarna.

Årsmötet beslutade enhälligt utöka antalet ersättare till tio.

Följande ersättare valdes: Bodil Hedin (ny ersättare), Marie Lindbergh, P-O Thörnqvist, Lisa Wester, Reine Blank (ny ersättare) Gittan Wester (ny ersättare), Katrina Hugosson (ny ersättare), Lars-Göran Svensson, Roger Krona och Anders Karlsson.

Samtliga i valberedningen avgick med hänvisning till att deras uppdrag varit otydligt och därför upplevts som tungt. Pierre Rydén vädjade till valberedningen att ställa upp för omval med hänvisning till att det är viktigt för samman-hållningen i Hjo Arbetarkommun vilket i sin tur är viktigt inför valet 2014. Valberedningen vidhöll sin ståndpunkt.

Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att utse valberedning.

Två revisorer: Birgitta Swensson och Pelle Ekholm.

Två revisorsersättare: Bo Swensson och Merja Wester.

Fackliga utskottet: Annelie Nilsson, Jörgen Fransson, Gittan Wester.

Pensionärsutskottet: Maj-Britt Axén, Doris Lehtipalo-Olsson, Oswald Lundqvist.

Internationella utskottet: Maj-Britt Axén ord, Doris Lehtipalo-Olsson ers.

ABF-ombud: Roger Krona ord, Claes Hagström ers.

Fonus-ombud: Kjell Aldsten ord, Maj-Britt Axén ers.

Fanbärare: Annelie Nilsson, Oswald Lundqvist, Anders Karlsson, Malin Dahlberg.

SAP-Distriktets Kongress 2013: Ordinarie: Pierre Rydén, Maj-Britt Axén, Tomas Hugin, Jörgen Fransson, Annelie Nilsson, Roger Krona, Lisa Wester, Marie Lindbergh.

Ersättare: Claes Hagström, Malin Dahlberg, Liselotte Karlsson, Osvald Lundqvist, Kjell-Arne Gren, Birgitta Swenson, Merja Wester, Bodil Hedin.

 

 • 12 Verksamhetsplan för 2012

                      Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 13 Budgetförslag för 2012

                       Förslaget godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 14 Övriga frågor

                      Inga övriga frågor förelåg.

 

 • 15 Avslutning

                      Ordföranden tackade vår gäst och årsmötet för visat intresse och förklarade mötet avslutat varvid vi sjöng Internationalen.

Birgitta Swenson Bodil Hedin

Ordförande Sekreterare

Merja Wester Roger Krona

Justeringsman Justeringsman

facebook Twitter Email