fbpx

Protokoll Årsmötet 2016

SOCIALDEMOKRATERNA I HJO.

PROTOKOLL FÖRT VID HJO SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTE 2016-03-16.

22 medlemmer var närvarande under mötet.

§ 1. Årsmötets öppnande och parentation.

Ordföranden Jörgen Fransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årsmötet. Han inleder mötet med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gånga året och inte längre finns med oss.

§ 2. Dagordning.

Ordföranden föredrog dagordnignen och med ett tillägg (14b) godkändes den av årsmötet.

§ 3. Godkännande av kallelse till årsmötet.

Kallelsen till årsmötet har gått ut via hemsidan och i Hjo tidning och godkändes av årsmötet.

§ 4. Årsmötesfunktionärer.

Följande funktionärer valdes:

  1. Mötesordförande: Birgitta Swenson
  2. Sekreterare: Malin Dahlberg
  3. Protokolljusterare och tillika rösträknare: Calle Jensen och Maj-Britt Axén

§ 5. Pressansvarig.

Till pressansvarig valdes Maj-Britt Axén som sammanfattar mötet och skickar in till Hjo tidning.

§ 6. Kyrkovalet 2017.

Maj-Britt Axén informerade inför kommande kyrkoval 2017. Distriktets rekommendation är att vi i varje kommun ska ha en egen lista från Socialdemokraterna. Tyvärr finns det i dagsläget inget större intresse att finnas med på listan och ha ett sådant uppdrag. För att vi från Socialdemokraterna ska kunna ha en egen lista krävs minst 7-8 namn.
Uppdraget att sitta i kyrkofullmäktige handlar om att ta beslut om personal, arbetsmiljö och ekonomi etc. som rör kyrkan. Finns intresse för att vara med på listan kan man anmäla intresse till arbetarekommunens styrelse som från årsmötet fick i uppdrag att driva vidare och hantera frågan om kyrkovalet. Ett förtsättning för att finnas med på listan och för att kunna ha ett uppdrag är att man ska vara medlem i svenska kyrkan.

§ 7 Behandling av nedan.
a) Årsrapporten FM-gruppen godkändes och lades till handlingarna (bilaga a).

b) Mötesverksamhet 2015 AK redovisades, godkändes och lades till handlingarna (bilaga b).

c) Medlemsstatistiken redogörde Lars-Göran Svensson för och informerade mötet om att vi idag har 126 medlemmar. Mötet godkände och det lades till handlingarna (bilaga c) .

d) Antal nya medlemmar redovisade L-G till 4 stycken som anslutit sig under det senaste halvåret (bilaga c).

e) Balansrapporten redogördes av kassör Kjell Aldsten. Mötet godkände rapporten och den lades till handlingarna (bilaga e).

f) Resultatrapporten redogördes av Kjell och godkändes och lades till handlingarnan(bilaga f).

i) Kommentarer till bokslutet. Kjell har sammanställt kommentarer till bokslutet där han bland annat kunde informera om att valfonden ökar med 25000 kronor. Mötet godkände och kommentarerna lades till handlingarna (bilaga i).

j) Maj-Britt Axén har inkommit med en motion om bostadstillägg och pension som hon föredrog och tog upp för diskussion. Mötet tyckte att motionen var mycket bra och tillstyrkes av mötet samt att Jörgen Fransson tar med motionen vidare till distriktet (bilaga j).

§ 8. Revisorernas berättelse.

Birgitta Swenson föredrog revisorernas berättelse samt hur arbetsgången har gått till under det gångna året. Birgitta vill skicka med mötet att det är en väldig ordning och reda med ekonomin. Mötet godkände berättelsen och lades till handlingarna (bilaga 8).

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Birgitta och revisorerna föreslår mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter deltar inte i beslutet.

§ 10. Arvoden och ersättningar (bilaga 11).

  1. Revisorsarvode. Birgitta Swenson önskar att det inte ska utgå någon ersättning för revisorerna då ingen annan i styrelsen får ersättning. Pierre föreslog att ta med frågan till styrelsen att lyfta den inför nästa års årsmöte. Mötet godkände enligt ovan och därmed faställde revisorsarvodet till 300 kronor för 2016.
  2. Förlorad arbetsförtjänst. Mötet fastställde att ingen ersättning utgår.
  3. Reseersättning/bil. Mötet fastställde att milersättningen är 18,50/mil.
  4. Övriga ersättningar. Mötet fastställde enligt tidigare bestämmelser.

§ 11. Företroendevalda under 2015 enligt lista.

Listan redovisades och lades till handlingarna (bilaga 11).

§ 12. Val enligt särskild lista, valberedningens förslag.

Röstlängden fastställdes till 22 stycken närvarande medlemmar (se bilaga, närvarolista).

Valberedningens förslag (bilaga 12) ser ut som följer:

Kassör, 2 år: Kjell Aldsten

Omval Ledamöter, 2 år: Malin Dahlberg

Claes Hagström

Fyllnadsval, 1 år: Anders Karlsson

Annelie Nilsson

Suppleant, 1 år: Lars-Göran Svensson

Gittan Wester

Bodil Hedin

Revisorer: Per-Olof Ekholm

Birgitta Swenson

Övriga adjungerade: KF-gruppen, LO-facken och S-kvinnor.

Fackliga utskottet: Anders Karlsson

Gittan Wester

Hjo-Ti-Borg 2018: Pierre Rydén

Jörgen Fransson

Annelie Nilsson

Malin Dahlberg

ABF-ombud: Claes Hagström

Ersättare ABF: Roger Krona

Fonus: Maj-Britt Axén ordinarie

Kjell Aldsten ersättare

Fanbärare: Oswald Lundqvist

Malin Dahlberg

Anders Karlsson

Besim Zukanovic (nominerades på mötet)

Edin Crnalic (nominerades på mötet)

Ombud distriktskongressen 2017:

Pierre Rydén

Malin Dahlberg

Jörgen Fransson

Marie Lindberg

Anders Karlsson

Ersättare: Kjell-Arne Green

Birgitta Swenson

Claes Hagström

Merja Wester

Osvald Lundqvist

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag, med två tillägg som fanbärare.

Valberedning föreslås: Annelie J Johansson

Maj-Britt Axén

Lars-Göran Svensson

Styrelsen sammankallar valberedningen. Mötet beslutar enligt liggande förslag.

§ 13. Verksamhetsplan 2016.
Jörgen Fransson redogörde för verksamhetsplanen 2016 (bilaga 13). Pierre informerade med tanken kring planen med medlemsfokus.
Maj-Britt önskade att julmarknaden ska bli av i år då många saknade oss förra året då vi ej var med.
Mötet godkände verksamhetsplanen för 2016 och lades till handlingarna.

§ 14. Budgetförslag för 2016.
Kjell föredrog budgetförslaget där det bland annat visar ett överskott på 15000 som föreslogs tilldelas valfonden. Mötet godkände budgetförslaget och lades därmed till handlingarna (bilaga 14).

§ 14 b. Övrigt.

Pierre förelår mötet att skicka med till styrelsen för nästa år att en ny modell av handlingarna ska införas. Eventuellt att möteshandlingarna kan skickas mail-ledes innan och sedan köras digitalt under mötet. Pierrre föreslog styrelsen att undersöka saken.

§ 15. Kjell Aldsten kåserar.
Hur kommer det sig att Kjell blev KS-ordförande under borgerlig majoritet? Kjell kåserade om hans år inom kommunpolitiken i Hjo.

Ordförande Jörgen tackar Kjell med en gåva.

§ 16. Avslutning.
Mötesordförande tackar å både sina och sekreterarens vägnar för förtroendet och visat intresse.
AK-ordförande Jörgen och gruppledare Pierre tackar Birgitta och Malin för deras insats under mötet.

Ordföranden avslutar mötet.

……………………………………. …………………………………….

Ordförande Birgitta Swenson Sekreterare Malin Dahlberg

……………………………………. ……………………………………

Justerare Calle Jensen Justerar Maj-Britt Axén

facebook Twitter Email