fbpx

Protokoll Årsmötet 2013

 

Protokoll fört vid årsmöte med Hjo Socialdemokratiska Arbetarekommun den 27mars kl 18:30 på Guldkroksskolan.

 

Närvarande: 16 medlemmar, Maj-Britt Axén, P-O Törnqvisth, Malin Dahlberg, Lisa Wester, Bodil Hedin, Doris Lehtipalo, Calle Jensen, Liselotte Karlsson, L-G Svensson, Pierre Rydén, Jörgen Fransson, Lennart Nilsson, Bertil Ask, Osvald Lundqvist, Andreas Essgren och Claes Hagström.

 

 

 

§ 1                 Årsmötets öppnande

 

Jörgen Fransson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En parentation hölls för avlidna medlemmar under det gångna verksamhetsåret.

 

§ 2                 Dagordning

 

Dagordningen godkändes av mötet.

 

§ 3                      Godkännande av kallelse till årsmötet

 

Årsmötet fann att kallelsen varit annonserad i god tid i pressen vid två tillfällen.

 

§ 4                 Årsmötetsfunktionärer

 

1.      Till mötesordförande valdes P-O Törnqvisth.

 

2.      Till sekreterare valdes Jörgen Fransson.

 

3.      Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lisa Wester och Malin Dahlberg.

 

§ 5                 Pressansvariga

 

Doris Lehtipalo valdes till pressansvariga.

 

§ 6                 Gästen har ordet

 

Stig-Olof Friberg var inbjuden men blev hastigt sjuk. Han framförde hälsningar från Distriktet angående valarbetet 2013 om kyrkovalet och kommande val 2014 kommun, region och -riksdagsval.

 

§ 7                 Behandling av årsberättelser

 

Årsberättelserna enligt bilaga redovisades och lades till handlingarna. Mötet                  framförde att mötesverksamheten 2012 ska revideras då några datum inte fanns          med som, Luciafirandet m.m. Det saknades en avsägelse Fullmäktige, Max Karlsson. Lennart framförde att Distriktet bör analysera varför partiet tappar                       medlemmar. Samt att ombuden vid distriktskongressen uppmärksammar detta.

 

§ 8                 Rapport från representation från förbundsmöte kristna socialdemokrater.

 

Rapporten enligt bilaga godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 9                 Revisorernas berättelse

 

Upplästes och lades till handlingarna.

 

§ 10               Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

Årsmötet beslutade på revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet.

 

 

 

§ 11               Arvoden och ersättningar

 

1.      Revisorsarvode: beslutades att revisorerna ersätts med 300 kr om de så önskar.

 

2.      Förlorad arbetsförtjänst: beslutades att ingen ersättning utgår utom om särskilda skäl anges.

 

3.      Reseersättning bil: beslutades att 18:50 kr per mil utgår.

 

4.      Övriga ersättningar: beslutades att uppdra åt styrelsen att hantera sådana ärenden.

 

§ 12               Antal styrelseledamöter och ersättare

 

Valberedningen informerade om arbetets gång. En suppleant har avsagt sig. En ledamot har av annan anledning uteslutits. Kvarstår sju ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

 

 

 

 

 

§ 13               Val av förtroendevalda

 

Styrelsen:

 

Val av Ordförande på 2 år                         Jörgen Fransson

 

Val av Ledamot på 2 år                             Lisa Wester

 

Val av Ledamot på 2 år                             Marie Lindberg

 

Val av Ledamot på 2 år                             Pierre Rydén

 

Kvarstående på 1 år

 

Kassör                                                      Kjell Aldsten

 

Ledamot                                                    Malin Dahlberg

 

Ledamot                                                    Claes Hagström 

 

 

 

 

 

§ 14               Val av suppleanter på 1 år.

 

                      Bodil Hedin

 

Roger Krona

 

P-O Törnqvisth

 

L-G Svensson

 

Anders Karlsson

 

Gittan Wester

 

Reine Blank

 

§15                Val av särskild lista.

 

Fackliga utskottet: Styrelsen utser.

 

Pensionärsutskottet: Styrelsen utser.

 

Internationellt ombud: Maj-Britt Axén ord, Doris Lehtipalo ers.

 

ABF-ombud: Roger Krona ord, Claes Hagström ers.

 

Fonus-ombud: Kjell Aldsten ord, Maj-Britt Axén ers.

 

Valberedning: Omval på Anneli I Johansson och Tobias Karlsson. Styrelsen tar en dialog och tillsammans med valberedningen utökar och utses en sammankallande.

 

Representantskapet i Västsverige: Jörgen Fransson och Pierre Rydén ord, Malin Dahlberg och Marie Lindberg ers.

 

SAP-distriktet: Arbetarekommunens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter vid behov.

 

SAP-Distriktets Kongress 2012: Pierre Rydén, Jörgen Fransson, Roger Krona, Lisa Wester, Marie Lindberg, Malin Dahlberg och Claes Hagström.

 

Ersättare:

 

Kjell-Arne Gren, Birgitta Swenson, Merja Wester, Osvald Lundqvist, Maj-Britt Axén, Liselotte Karlsson och Bodil Hedin.

 

Fanbärare: Anders Karlsson, Malin Dahlberg och Osvald Lundqvist.

 

 

 

 

 

 

 

§ 16               Val av Valkommitté.

 

                      Kjell Aldsten (Sammankallande)

 

Maj-Britt Axén

 

P-O Törnqvist

 

Malin Dahlberg

 

Andreas Essgren

 

Claes Hagström

 

Lennart Nilsson

 

Valkommittén kan utökas vid behov.

 

 

 

 

 

§ 17               Verksamhetsplan för 2013

 

                      Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 18               Budgetförslag för 2011

 

                      Förslaget godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 16               Övriga Frågor

 

Mötet diskuterade Medlemsvård. Frågan lyftes av Lisa Wester och det föreslogs att frågan skulle diskuteras snarast. Maj-Britt Axén informerade om namnbytet från Broderskapsdistriktet, Tro och Politik.

 

 

 

§ 17               Avtackningar.

 

                      Avgående Ordförande Tomas Hugin ska avtackas vid lämpligt tillfälle. Han har             suttit som ordförande i Hjo AK under drygt tio års tid.

 

§ 18               Avslutning.

 

                      Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat med sång

av Internationalen.

facebook Twitter Email